Програма вступних випробувань з російської мови для вступників до кпек луцького нту - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Литература 5 класс Программа самореализации личности 1 90.2kb.
Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з російської мови І літератури 1 25.54kb.
А. П. Чехова «Товстий і тонкий» Розробили вчителі російської мови... 1 88.14kb.
Філософія мови 1 112.91kb.
Завдання ІII етапу з російської мови для шкіл з українською мовою... 1 120.75kb.
«Теоретична граматика англійської мови» 1 149.82kb.
Память о великих предшественниках «Cвоей мощной, многопрофильной... 1 45.94kb.
Гендерная война: Победа? Поражение? Ничья!!! Проведенная 6 марта... 1 16.61kb.
«Политехники» устанавливают рекорды на баскетбольном паркете и попадают... 1 39.76kb.
Науково-дослідні установи Російської академії наук 1 77.75kb.
Програма Прізвище Місто Клуб Тренер, Керівник 5 56 1 93.96kb.
«Рассмотрено» Руководитель шмо 1 66.36kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Програма вступних випробувань з російської мови для вступників до кпек луцького нту - страница №1/1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Ковельський промислово-економічний коледж

Луцького національного технічного університету


Програма

вступних випробувань з російської мови

для вступників до КПЕК Луцького НТУ

на основі базової загальної середньої освіти

(9 кл.)

Ковель

2013

Програма вступних випробувань з російської мови для вступників до КПЕК Луцького НТУ на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)


Укладач: Почасова Тетяна Володимирівна, викладач вищої категорії

Розглянуто і схвалено цикловою комісією гуманітарних

і соціально-економічних дисциплін

протокол № ___ від «___» лютого 2013 р.

Голова комісії ___________ Н.Т. Байчук

Затверджено приймальною комісією КПЕК Луцького НТУ,

протокол № ___ від «___» лютого 2013 р.


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Ковельського промислово-економічного

коледжу Луцького НТУ

____________ Т. В. Селівончик

«___» ____________ 2013 р.


ПРОГРАМА
вступних випробувань з російської мови

для вступників до КПЕК Луцького НТУ

на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)
Пояснювальна записка
Екзамен з російської мови на базі основної (9 кл.) школи проводиться у формі диктанту, який передбачає перевірку знань законів і правил російської орфографії та пунктуації.

Програма з російської мови на базі основної (9 кл.) школи для вступників до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації складається із двох розділів: «Основні правила орфографії» та «Пунктуація, її основи». Ці розділи включають орфограми та пунктограми, які відображають істотні сторони російського правопису, перевіряються правилами і вивчились за чинною програмою з російської мови для 5 – 9 класів (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-6611 від 23.12.2004р.).

Екзаменаційні диктанти можуть бути професійного, політичного та художнього змісту.

Обсяг диктанту – 180-200 слів.

Оцінювання робіт проводиться за дванадцятибальною системою.

На іспиті з російської мови вступник повинен дотримуватись:

а) вимог єдиного мовного режиму;

б) правил переносу частин слова;

в)культури писемного мовлення.

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки вступника

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОРФОГРАФІЇ

1. Безударные проверяемые гласные в корне слова.

2. Непроверяемые гласные и согласные.

3. Проверяемые согласные в корне слова.

4. Непроизносимые согласные в корне слова.

5. Буквы и, у, а после шипящих.

6. Разделительные ъ и ь.

7. Раздельное написание предлогов с другими словами.

8. Употребление ь на конце существительных после шипящих.

9. Употребление ь для обозначения мягкости согласных.

10. Гласные и согласные в приставках (кроме приставок на з (с).

11. Буквы з и с на конце приставок.

12. Буквы о и а в корне -лаг--лож-.

13. Буквы о и а в корне -раст--рос-.

14. Буквы ё и о после шипящих в корне слова.

15. Буквы и и ы после ц.

16. Большая буква и кавычки в собственных наименованиях.

17. Буквы е и и в падежных окончаниях имён существительных.

18. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных и прилагательных.

19. Безударные гласные в окончаниях имён прилагательных.

20. Краткие прилагательные с основой на шипящую.

21. Не с глаголами.

22. Мягкий знак после шипящих в неопределённой форме глаголов и во 2-м лице единственного числа.

23. -тся и -ться в глаголах.

24. Буквы е и и в корнях с чередованием.

25. Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения.

26. Буквы о и а в корне -кос--кас-.

27. Буквы о и а в корне -гор--гар-.

28. Буквы ы и и после приставок.

29. Гласные в приставках пре- и при-.

30. Соединительные о и е в сложных словах.

31. Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя.

32. Слитное и раздельное написание не с существительными.

33. Буквы щ и ч в суффиксе -щик (-чик).

34. Гласные е и и в суффиксах существительных -ек, -ик.

35. Буквы о и е после шипящих в суффиксах существительных.

36. Дефисное и слитное написание слов с пол- и полу.

37. Слитное и раздельное написание не с прилагательными.

38. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных.

39. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.

40. Различение на письме суффиксов -к- и -ск-.

41. Дефис в сложных прилагательных.

42. Мягкий знак в середине числительных.

43. Буква и в окончаниях количественных числительных от 11 до 19.

44. Не в неопределённых местоимениях.

45. Дефис в неопределённых местоимениях.

46. Различение приставок не- и ни- в отрицательных местоимениях.

47. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях.

48. Мягкий знак в глаголах повелительного наклонения.

49. Гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-).

50. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени.

51. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.

52. Слитное и раздельное написание не с причастиями.

53. Две буквы н в суффиксах полных страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов.

54. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов.

55. Гласные перед одной и двумя буквами н в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов.

56. Буквы ё и е после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.

57. Раздельное написание не с деепричастиями.

58. Слитное и раздельное написание не с наречиями на ().

59. Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий.

60. Одна и две буквы н в наречиях на ().

61. Буквы о и е после шипящих на конце наречий.

62. Буквы о и а на конце наречий.

63. Дефис между частями слова в наречиях.

64. Мягкий знак после шипящих на конце наречий.

65. Слитное и раздельное написание предлогов, образованных из наречий.

66. Слитное и раздельное написание предлогов, образованных от существительных с предлогами.

67. Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.

68. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.

69. Дефисное написание частицы -то со словами.

70. Дефисное написание частицы -ка с глаголами в повелительном наклонении.

71. Дефис в междометиях.


ПУНКТУАЦІЯ, ЇЇ ОСНОВИ

1. Знаки препинания в конце предложения.

2. Тире между подлежащим и сказуемым.

3. Тире при приложении.

4. Выделение запятыми сравнительных оборотов-обстоятельств.

5. Тире в неполном предложении.

6. Запятая между однородными членами при отсутствии союза.

7. Запятая между однородными определениями.

8. Запятая между однородными членами, соединёнными союзами.

9. Знаки препинания при однородных членах с обобщающими словами.

10. Знаки препинания при обращении.

11. Знаки препинания при вводных словах и вводных предложениях.

13. Выделение обособленных определений и приложений запятыми или тире.

14. Выделение обособленных обстоятельств запятыми.

15. Выделение обособленных уточняющих членов предложения запятыми.

16. Знаки препинания в предложениях с прямой речью.

17. Знаки препинания при диалоге.

18. Знаки препинания в предложениях с косвенной речью.

19. Знаки препинания при цитатах.

20. Знаки препинания в сложносочинённом предложении.

21. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.

22. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с двумя или несколькими придаточными.

23. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.

24. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

25. Тире в бессоюзном сложном предложении.

26. Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами союзной и бессоюзной связи.Абітурієнт:

уміє правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам’ятовування;

уміє належним чином оформляти роботу.

Абітурієнт:

уміє ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації;

уміє належним чином оформляти роботу.

Рекомендована література


  1. Розенталь Д.Э.: Вопросы русского правописания. – Москва, 1962.

  2. Бархударов С.Г., Крючков С.Е. Учебник русского языка. Фонетика. Морфология. Части речи. – Москва, 1962.

  3. Бархударов С.Г., Крючков С.Е. Учебник русского языка. Синтаксис. – Москва, 1969.

  4. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. Справочник для учащихся. – Москва, 1984.

  5. Озерская В.П., Богданова Г.А., Капинос В.И. и др. Дидактический материал к учебнику русского языка: 9 кл. – Москва, 1990.

  6. Озерская В.П., Капинос В.И., Разумовская М.М. и др. Дидактический материал к учебнику русского языка: 8 кл. – Москва, 1985.

  7. Попова Л.Н. и др. Диктанты по русскому языку для 5-9 классов. – Киев, 1989.

Нельзя унести родину на подошвах своих сапог. Жорж Дантон перед арестом, в
ещё >>