Укажите методы выбора сечения проводников и условия в соответствии с которыми выбранные сечения проверяются - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Научно-техническая направленность «Тайна золотого сечения» 5 958.62kb.
Водосточная система прямоугольного сечения мп модерн водосточная... 1 27.8kb.
Рассчитайте сопротивление следующих проводников, изготовленных 1 55.12kb.
Б. С. Златев аспирант Института ядерных исследований и ядерной энергетики... 1 220.51kb.
Магнитная гидродинамика 1 24.92kb.
Технические условия 1 139.3kb.
Пояснительная записка к курсовой работе: «расчет параметров идеального... 4 253.66kb.
Технические условия гост 2624—77 1 182.96kb.
Задача На столе стоит стакан с водой. Площадь поперечного сечения... 1 37.42kb.
Лабораторная работа №5 Исследование зависимости сопротивления проводника... 1 40.73kb.
Колонна сплошного сечения К7 1 108.16kb.
Интервью с девушкой Dj, резидентом ночного клуба «Amsterdam» (Пенза) 1 113.56kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Укажите методы выбора сечения проводников и условия в соответствии с которыми выбранные - страница №1/4

Întrebările

propuse la sesiunile anterioare pentru

verificarea cunoştințelor şi acordarea calificării de

Electrician autorizat de gradul III”. ( înaintate pînă la data de 1 noiembrie 2013)


Nr

ROM

RUS

Art. DNTNumiţi metodele de dimensionare a secţiunilor conductoarelor şi condiţiile de verificare a lor

Укажите методы выбора сечения проводников и условия в соответствии с которыми выбранные сечения проверяются.

NAIE art.1.3.1Cum se dimensionează secţiunea conductoarelor în funcție de încălzirea maximă admisibilă, în cazurile regimurilor de lucru a receptoarelor: ”de scurtă durată” şi ”repetat de scurtă durată”.

Каким образом выбирается сечение проводников по нагреву при кратковременном и повторно кратковременном режимах работы электроприемниках.

NAIE art.1.3.3Valorile temperaturii conductoarelor, aerului și a pămîntului pentru care sunt stabiliți curenții maxim admisibili a cablurilor, conductoarelor izolate și neizolate.

Температура жил, окружающего воздуха и земли в соответствии с которыми установлены длительно допустимые токи для изолированных проводов и кабелей, а также для неизолированных проводов и окрашенных шин.

NAIE art.1.3.10 și 1.3.22Dimensionarea conductoarelor conform metodei densităţii economice de curent (scrie-ţi relația de calcul).

Выбор сечения проводников по условиям экономической плотности тока (напишите формулу расчета).

NAIE art.1.3.25Numiți IE (rețele, circuite) la care nu se efectuează verificarea secțiunii conductoarelor conform metodei densității economice de curent.

Назовите ЭУ (сети, цепи) которые не подлежат проверке по экономической плотности тока.

NAIE art.1.3.28Desenaţi (reprezentați) schemele de tratare a punctului neutru a sursei în IE cu tensiunea pînă la 1000 V.

Нарисуйте схемы систем заземления нейтральной точки источника питания в ЭУ напряжением до 1000 В.

NAIE art.1.7.3Măsurile de protecţie împotriva electrocutărilor în cazul atingerii directe în IE cu tensiunea pînă la 1 kV.

Меры защиты от поражения электрическим током в случае прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ.

NAIE art.1.7.50Măsurile de protecţie împotriva electrocutării la atingerea indirectă în cazul deteriorării izolației în IE cu tensiunea pînă la 1 kV.

Меры защиты при косвенном прикосновении для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции в электроустановках напряжением до 1 кВ.

NAIE art.1.7.51Cazurile, pentru care este necesară realizarea măsurilor de protecţie la atingerea indirectă în instalaţiile electrice cu tensiunea pînă la 1 kV.

Случаи, когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении в электроустановках напряжением до 1 кВ.

NAIE art.1.7.53În care cazuri în instalaţiile electrice cu tensiunea pînă la 1000 V nu este obligatorie amenajarea prizei artificiale de pămînt.

В каких случаях выполнение искусственных заземлителей в электроустановках напряжением до 1000 В не обязательно.

NAIE art.1.7.54În care cazuri se permite utilizarea unei prize de pămînt comune pentru diferite niveluri de tensiune şi destinaţii. Cerinţele către priza de pămînt.

В каких случаях применяется одно общее заземляющее устройство для разных назначений и напряжений. Требования к заземляющим устройствам.

NAIE art.1.7.55Măsurile de protecție la atingerea indirectă, care pot fi aplicate în cazul depășirii timpului maximal admisibil de acţionare a protecției stabilit în art.1.7.79 NAIE.

Меры защиты при косвенном прикосновении, которые могут быть выполнены в случаях, когда время автоматического отключения питания выше максимально допустимого, установленное в п. 1.7.79 ПУЭ.

NAIE art.1.7.62Cerinţe faţă de bariere şi carcase (învelişuri), care asigură protecţia împotriva atingerii directe în instalaţiile electrice cu tensiunea pînă la 1000 V.

Требования к ограждениям и оболочкам используемые как меры защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1000 В.

NAIE art.1.7.68Timpul maxim admisibil pentru deconectarea automată a sursei de alimentare la acţionarea protecției în sistemul TN.

Наибольшее допустимое время автоматического отключения питания для системы ТN.

NAIE art.1.7.79Desenați o rețea trifazată, care să conțină rețeaua de alimentare, de distribuție și de grupă cu indicarea aparatelor de protecție și timpul maxim admisibil pentru deconectarea automată a sursei de alimentare.

Нарисуйте трехфазную сеть, содержащую питающую, распределительную и групповую сеть, с указанием аппаратов защиты и допустимое время автоматического отключения питания.

NAIE art.1.7.79Utilizarea dispozitivului de protecție contra curenților reziduali (DCR) în sistemul trifazat TN-C (desenați schema).

Применение УЗО, реагирующее на дифференциальный ток в трехфазной системе TN-C (нарисуйте схему).

NAIE art.1.7.80Care părți conductoare trebuie să fie conectate la sistemul de echipotențializare de bază în IE cu tensiunea pînă la 1000 V

Какие проводящие части должны быть соединены между собой для образования основной системы уравнивания потенциалов в электроустановках напряжением до 1000 В.

NAIE art.1.7.82Marcajul, condițiile de utilizare și сlasele de protecție a echipamentelor electrice cu tensiune pînă la 1000 V, în funcție de protecția personalului împotriva electrocutărilor.

Условия применения, маркировку и классы применяемого электрооборудования по способу защиты человека от поражения электрическим током в электроустановках напряжением до 1 кВ.

NAIE art.1.7.87Rezistența prizei de pămînt în instalațiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V în rețeaua cu neutrul izolat.

Сопротивление заземляющего устройства в электроустановках напряжением выше 1000 В, с изолированной нейтралью.

NAIE art.1.7.96Rezistența prizei de pămînt în instalațiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V în rețeaua cu neutrul izolat.

Curentul de calcul și compensarea lui.Сопротивление заземляющего устройства в электроустановках напряжением выше 1000 В, с изолированной нейтралью. Ток принимаемый в качестве расчетного для различных сетях и его компенсация.

NAIE art.1.7.96. și 1.2.16La priza de pămînt a postului de transformare (PT-6-10/0.4 kV) trebuie să fie legate următoarele elemente… (desenați schema).

К заземляющему устройству ТП 6-10/0.4 кВ должны быть присоединены следующие части… (нарисуйте схему).

NAIE аrt.1.7.98Mărimea normativă a rezistenţei prizei de pămînt, la care se conectează neutrul transformatorului trifazat cu tensiunea liniară, respectiv 660, 380 şi 220 V şi cerințele de asigurare a ei.

Наибольшее допустимое значение сопротивления заземляющего устройства к которому присоединены нейтрали трансформатора, соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В и требования к ее обеспечению.

NAIE

art. 1.7.101

Mărimea normativă a rezistenţei prizei de pămînt, la care se conectează neutrul transformatorului, inclusiv cu plecări ale liniilor electrice aeriene.

Величина сопротивления заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали трансформатора с учетом отходящих линий ВЛ.

NAIE

art. 1.7.101

În care caz la branşamentele LEA spre instalaţiile electrice cu tensiunea pînă la 1 kV cu neutrul legat la pămînt, trebuie de executat priza repetată la pămînt cu legarea conductorului PEN la ea.

В каком случае на вводах ВЛ к электроустановкам напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, должны быть выполнены повторные заземления PEN проводника?

NAIE

art. 1.7.102

Mărimile minime admisibile a electrozilor și conductoarelor de legare la pămînt.

Наименьшие допустимые размеры заземлителей и заземляющих проводников.

NAIE art.1.7.102Elemente și construcțiile utilizate în calitate de prize de pămînt naturale.

Элементы и конструкции, используемые в качестве естественных заземлителей.

NAIE art. 1.7.109Cerințele față de electrozii artificiali (materialul de confecționare, dimensiunile minime admisibile).

Требования к искусственным заземлителям (материал изготовления, наименьшие размеры заземлителей).

NAIE art.1.7.111Secţiunea conductoarelor de legare la pămînt în IE cu tensiunea pînă la 1 kV.

Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ.

NAIE art.1.7.113Conductibilitatea conductorului de legare la pămînt în comparație cu conductorul fazic și mărimile minime a conductorului de legare la pămînt (din cupru, aluminiu,oțel) în instalațiile electrice cu tensiunea mai mare de 1kV cu neutrul izolat.

Проводимость заземляющего проводника по отношению к фазному и наименьшие размеры заземляющих проводников в электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью.

NAIE art.1.7.115Cerinţe faţă de bara principală de legare la pămînt (BPLP) a instalaţiei electrice, locul amplasării, specificul constructiv, secțiunea şi materialul din care poate fi confecţionată.

Требования к главной заземляющей шине (ГЗШ), место установки, конструктивные особенности, сечение и материал изготовления.

NAIE art.1.7.119Numiţi părţile conductoare, care pot fi utilizate în calitate de conductor de legare la pămînt (PE) în instalațiile electrice cu tensiunea pînă la 1 kV.

В качестве PE проводников в электроустановках напряжением до 1кВ могут использовать следующие проводящие части ...

NAIE art.1.7.121Cerințele, care trebuie să întrunească părțile conductoare accesibile și străine, pentru a putea fi utilizate în calitate de conductor de protecție PE în instalațiile electrice cu tensiunea pînă la 1 kV.

Назовите требования, которым должны отвечать открытые и сторонние проводящие части при использование их в качестве РЕ проводников в электроустановках напряжением до 1кВ.

NAIE art.1.7.122În care cazuri se permite de folosit părțile conductoare străine în calitate de conductor PE.

В каких случаях допускается использование сторонних проводящих частей в качестве PE проводников.

NAIE art.1.7.122Părțile conductoare interzise spre utilizare în calitate de conductor de protecție PE.

Какие части не допускается использовать в качестве PE проводников.

NAIE art.1.7.123În care cazuri se permite utilizarea conductorului de protecție PE a unui circuit în calitate de conductor de protecție pentru instalațiile electrice alimentate de la alte circuite.

В каких случаях допускается использовать нулевые защитные проводники цепей в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования питающегося по другим цепям.

NAIE art.1.7.124Secţiunea minimă a conductorului de protecţie PE în dependenţă de secţiunea conductorului fazic în IE cu tensiunea pînă la 1000 V cu neutrul legat la pămînt.

Минимальное сечение защитного PE-проводника в зависимости от сечений фазного проводника в электроустановках напряжением до 1000 V с глухозаземленной нейтралью.

NAIE art.1.7.126Secţiunea minimă admisibilă al conductorului de protecţie de cupru pozat aparte de conductoarele fazice.

Минимальное допустимое сечение медных защитных проводников не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке с фазными проводниками.

NAIE art.1.7.127În care caz în circuitele polifazate din sistemul TN, conductorul de protecţie PE poate fi cumulat cu conductorul neutru N într-un singur conductor PEN.

В каком случае в многофазных цепях в системе TN функции нулевого защитного PE и нулевого рабочего N проводников могут быть совмещены в одном проводнике PEN ?

NAIE art.1.7.131Cazurile în care nu se permite cumularea într-un singur conductor (PEN) a funcțiilor conductorului de protecţie (PE) cu conductorului neutru (N).

В каких случаях не могут быть совмещены в одном PEN проводнике функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников.

NAIE art.1.7.131 și 1.7.132Secţiunea minimă admisibilă a conductoarelor în reţeaua de echipotenţializare.

Минимально допустимое сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов.

NAIE art.1.7.137Măsurile de protecție a personalului în cazul atingerii indirecte la utilizarea receptoarelor electrice portative.

Меры защиты для обеспечения безопасности персонала при косвенном прикосновение в цепях питающих переносные электроприемники.

NAIE art.1.7.148Cerințele pentru asigurarea protecției personalului în cazul folosirii receptoarelor portative, iar măsura de protecție este deconectarea automată a sursei.

Требования, которые должны быть выполнены при использовании переносных электроприемников, у которых в качестве меры защиты применено автоматическое отключения питания.

NAIE art.1.7.149Condițiile de conectare a receptoarelor electrice portative la rețea în cazul utilizării ca măsură de protecție deconectarea automată a sursei de alimentare.

Как должны быть присоединены к сети переносные электроприемники при применении в качестве меры защиты автоматическое отключения питания.

NAIE art.1.7.149Măsurile de protecție și timpul admisibil de întrerupere automată a alimentării pentru instalațiile electrice mobile alimentate de la sursă staționară.

Меры защиты и время автоматического отключения питания для передвижной электроустановки в случае питания ее от стационарного источника.

NAIE art.1.7.159Sistemele de legare la pămînt utilizate și timpul admisibil de întrerupere automată a alimentării în instalațiile electrice amplasate în încăperi pentru întreținerea animalelor.

Системы заземления и допустимое время автоматического отключения питания в электроустановках помещений для содержания животных.

NAIE art.1.7.171Asigurarea protecției personalului și animalelor în cazul atingerii indirecte în IE amplasate în încăperi pentru întreținerea animalelor

Обеспечение защиты людей и животных при косвенном прикосновении в электроустановках помещений для содержания животных.

NAIE

art.1.7.1711.7.173Valoarea admisibilă a tensiunii de atingere, сare trebuie asigurată de către instalaţia de egalare şi echipotenţializare în regimul normal de lucru a utilajului electric, precum și în regimul de avarie în cazul depășirii timpului admisibil de întrerupere automată a alimentării în instalațiile electrice amplasate în încăperi periculoase, cu pericol sporit şi exterior.

Какое значение напряжения прикосновения должна обеспечивать устройство выравнивания и уравнивания электрических потенциалов в нормальном режиме работы электрооборудования, а также в аварийном режиме при времени автоматического отключения питания более допустимого для электроустановок в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.

NAIE art.1.7.175Numiți măsurile de asigurare a protecției personalului și valoarea admisibilă a tensiunii de atingere în încăperile pentru întreținerea animalelor în regim de lucru normal și de avarie.

Меры защиты от поражения электрическим током и величина предельно допустимого напряжения прикосновения в помещениях для содержания животных для электроустановок в нормальных и аварийных режимах роботы.

NAIE art.1.7.175

следующая страница >>Некоторые женщины вовсе не красивы, а только так выглядят. Карл Краус
ещё >>